VEDOUCÍ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Firma Město Žamberk
Místo pracoviště Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
Kontaktní osoba Mgr. Radomíra Křenová, vedoucí kanceláře tajemníka
Kontaktní telefon +420 465 670 200
RegionPardubický

Detail pozice:

VŠECHNY INFORMACE OHLEDNĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A O NÁLEŽITOSTECH PŘIHLÁŠKY NALEZNETE NA ADRESE: www.zamberk.cz/úřední deska/personální záležitosti POŽADUJEME: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, znalost právního prostředí v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností pro životní prostředí a zemědělství, komunikační, vyjednávací a organizační schopnosti, dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Internet), samostatnost, časovou flexibilitu. VÝHODOU: praxe v řízení kolektivu, znalost AJ nebo NJ, ZOZ. Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažení věku 18 let, svéprávnost, bezúhonnost. NABÍZÍME: možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu, 11. platovou třídu. Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení Informace o rozsahu zpracování osobních údajů uchazeče jsou uvedeny ve formuláři "Přihláška do výběrového řízení", která je přílohou tohoto oznámení nebo na www.zamberk.cz, úřední deska, personální záležitosti. K přihlášce je nutno přiložit: - motivační dopis, - strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - doklady prokazující splnění předpokladů dle zák. č. 451/1991 Sb. - pokud se tento zákon na uchazeče vztahuje: * osvědčení - pro § 2 odst. 1 písm. a) a b) * čestné prohlášení - pro § 2 odst. 1 písm. d) až h). Předpokládaný termín nástupu: leden 2020, příp. dle dohody Místo výkonu práce: Městský úřad Žamberk Vaše přihlášky v písemné podobě doručte nejpozději do 05.12.2019 včetně na adresu: Městský úřad Žamberk, vedoucí kanceláře tajemníka, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Telefon: 465 670 200, e-mail: r.krenova@zamberk.eu. Obálku označte: „NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VEDOUCÍ ZPZE “