úředník sociálně právní ochrany dětí

Firma Město Nový Bor
Místo pracoviště nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
Kontaktní osoba podatelna MěÚ
RegionLiberecký

Detail pozice:

Místo výkonu práce: Nový Bor Charakteristika pracovní pozice: - výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí Požadavky: - vysokoškolské vzdělání dle § 110 zák. číslo 108/2006 Sb. o sociálních službách získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péci, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu nebo vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost - vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu - ochota celoživotního vzdělávání - spolehlivost a časová flexibilita - praxe v sociální oblasti ve veřejné správě - výhodou - zkouška odborné způsobilosti v sociální oblasti - výhodou (úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky c. 512/2002 Sb.) - uživatelská znalost práce na PC (zejména programy Word, Excel, Outlook, Ginis) - řidičské oprávnění skupiny "B"(aktivní řidič) - znalost zákona c. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, rodinného práva dle zákona c. 89/2012Sb., občanský zákoník, zákon c. 500/2004 Sb. správní rád, vše v platném znění - výhodou Další předpoklady: - zdravotní způsobilost dle § 110 zák. c.108/2006 Sb. o sociálních službách k výkonu funkce sociálního pracovníka - státní občanství CR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v CR - způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost - ovládání jednacího jazyka Nabízíme: - příjemné pracovní prostředí - zajímavá a smysluplná práce - 5 týdnu dovolené - 5 sick days - pružná pracovní doba - stravování formou jídelních kuponu - možnost trvalého zvyšování kvalifikace a osobního růstu - služební mobilní telefon, - příspěvek na penzijní nebo životní připojištění Náležitosti písemné přihlášky uchazeče: - přesné označení funkce výběrového řízení, o kterou se uchazeč zajímá - jméno, příjmení a titul uchazeče - datum a místo narození uchazeče - státní příslušnost uchazeče - místo trvalého pobytu uchazeče - číslo občanského průkazu - datum a podpis uchazeče Doklady, které uchazeč musí připojit k písemné přihlášce: - motivační dopis - strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkající se požadovaných činností - výpis z evidence Rejstříku trestu ne starší 3 měsíců - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Platové zarážení: 11. platová třida dle zákona c. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády c. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozpětí od 22.980,- až 33.790,- Kč podle zápočtu let odborné praxe, osobní příplatek po zapracování). Pracovní pomře: na dobu určitou - zástup za mateřskou dovolenou (maximálně cca 3 roky) s možností prodloužení na dobu delší Termín nástupu: leden 2020 Lhůta pro podání přihlášky: do 11.00 hod. dne 18. 12. 2019 Způsob podání přihlášky: písemné nebo osobně na podatelnu MěÚ na adresu: Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor. Obálku označte textem: Výběrové řízení - úředník SPOD. Vyhlašovatel si vyhrazuje prá