REFERENT/REFERENTKA POŘIZOVÁNÍ ÚPP A ÚPD na Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova

Firma Statutární město Prostějov
Místo pracoviště nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov 1
Kontaktní osoba Mgr. Zdeňka Bendová
RegionOlomoucký

Detail pozice:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou REFERENT/KA POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH PODKLADŮ A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova. Platové zařazení: 11. platová třída, dle příslušných platových předpisů Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou Místo výkonu práce: Prostějov Termín pro podání přihlášky: do 2. 1. 2020 Předpokládaný nástup: únor 2020, příp. dle možností vybraného uchazeče Bližší informace o pracovním místě podá Ing. arch. Jan Mlčoch, vedoucí Odboru územního plánování a památkové péče, tel. č. 582 329 752 nebo Mgr. Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162. Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která: . je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt . dosáhla věku 18 let . je způsobilá k právním úkonům . je bezúhonná . ovládá jednací jazyk Další požadavky: . vysokoškolské vzdelání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdelání príbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územního plánování nebo vysokoškolské vzdelání se stavebním zamerením; prípadne vysokoškolské vzdelání príbuzného oboru s výukou územního plánování - podmínkou . znalost stavebního zákona c. 183/2006 Sb., a predpisu souvisejících - výhodou . znalost zákona c. 500/2004 Sb., správní rád a zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení) - výhodou . praxe ve verejné správe - výhodou . práce s nástroji GIS - výhodou . morální predpoklady pro výkon práce ve verejné správe . schopnost pracovat v týmu, spolehlivost, flexibilita . schopnost efektivne komunikovat s verejností, korektní vystupování . schopnost vysokého pracovního nasazení . znalost práce s PC (Word, Excel, Internet) . řidičský průkaz skupiny B - podminkou Co nabizime: . příjemné pracovní prostředí . pružné rozvržení pracovní doby . 5 týdnů dovolené . příspěvek na stravování formou stravovacích poukázek . příspěvek na penzijní připojištění . účast na vzdělávacích akcích (rozvoj odborných i měkkých dovedností) . možnost čerpání příspěvku ze sociálního fondu Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: . jméno, příjmení a titul uchazeče . datum a místo narození, státní příslušnost . místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče K přihlášce uchazeč připojí následující doklady: . strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech . výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením . ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. Žadatel nes