ŘEDITEL/ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Firma Obec Slatinky
Místo pracoviště Slatinky 111, 783 42 Slatinice
Kontaktní osoba Monika Prokopová
Kontaktní telefon +420 777 715 323
RegionOlomoucký

Detail pozice:

Obec Slatinky v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění, vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Slatinky. Předpoklady pro výkon funkce: - vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy (školského zařízení) - občanská a morální bezúhonnost - dobrý zdravotní stav. Obsahové náležitosti přihlášky: - úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb. (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) - doklad o celkovém průběhu zaměstnání formou čestného prohlášení včetně uvedení funkčního zařazení (opatřený datem a podpisem uchazeče) - strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče) - koncepce rozvoje školy (školského zařízení) v rozsahu 4 stran strojopisu (opatřený datem a podpisem uchazeče) - výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání - originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání pracovních činností ředitele školy (ne starší než 3 měsíce) - souhlas se zpracováním osobních údajů Nástup do funkce: 1. 1. 2020 Písemnou přihlášku ke konkurznímu řízení (s uvedením kontaktní adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí doručte osobně nebo zasílejte doporučeně na adresu Obecní úřad Slatinky, Slatinky 111, 783 42 Slatinice Obálku označte heslem "NEOTVÍRAT - KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE/ŘEDITELKY MŠ